1. Đồng chí: Trương Đức Tiến -  Trưởng phòng SĐT: 0914623607

2. Đồng chí: Phan Hồng Nhung -  Phó Trưởng phòng SĐT: 0904. 955.595

I. Vị trí và chức năng
Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về: Văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình; báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở và hạ tầng thông tin trên địa bàn thành phố. Chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố, sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
- Về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình:
+ Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn 05 năm và hằng năm; xây dựng đề án, chương trình phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình; chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, phát triển hệ thống, thiết chế văn hoá thể thao và du lịch từ thành phố đến cơ sở; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
+ Trình Uỷ ban nhân dân thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân thành phố.
+ Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao du lịch và gia đình; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; chống bạo lực trong gia đình.
+ Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; xây dựng gia đình văn hoá, thôn, xóm, tổ dân phố văn hoá, đơn vị văn hoá; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh: bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.
+ Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở kinh doanh hoạt động dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn thành phố.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật.
+ Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường.
+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn thành phố; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình theo quy định của pháp luật.
+ Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình với Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Về lĩnh vực thông tin và truyền thông:
+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn 05 năm và hằng năm về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông.
+ Trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố.
+ Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
+ Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định hồ sơ đăng ký kinh doanh, cấp các loại giấy phép hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.
+ Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
+ Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin, trong các hoạt động xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh truyền hình.
+ Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.
+ Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
+ Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản.
+ Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.
+ Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.
- Quản lý cán bộ, công chức của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.
III. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin;
b) Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng;
c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo quy định.
2. Biên chế:
a) Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong tổng biên chế công chức của thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức./.