Đến tháng 7/2017, Thành phố Tuyên Quang đã trao đổi
2,182
7/25/2017 - 03:40
Đến tháng 7/2017, Thành phố Tuyên Quang đã giải quyết
87.3%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 7/25/2017 - 03:40