Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Để nâng “chất” nông thôn mới, năm 2020, thành phố đã lựa chọn xã Tràng Đà xây dựng nông thôn ...