Biết nắm bắt tình hình kinh tế tại địa phương, biết tận dụng kinh nghiệm và điều kiện có sẵn của bản thân và cùng với sự hỗ trợ của tổ chức Hội Phụ nữ, phụ nữ thành phố Tuyên Quang đã mạnh dạn, tự tin, không ngừng đổi mới tư duy, cách làm, xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, đem lại thu nhập ổn ...