1. Đồng chí: Vũ Trọng Huấn -  Chánh Văn phòng HĐND- UBND.  SĐT: 0818.813.3589

2. Đồng chí: Nguyễn Thi Phương Nhung - Phó Chánh văn phòng HĐND- UBND.  SĐT: 0983.019.495

3. Đồng chí:   Nguyễn Hoàng Nghĩa- Phó Chánh văn phòng HĐND- UBND . SĐT: 0913649896 

I. Vị trí và chức năng
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng tham mưu tổng hợp giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về các nội dung sau:
a) Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.
b) Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang. Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định.
c) Trực tiếp quản lý hoạt động của Ban Tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
d) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, ngoại vụ.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố;
2. Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; ban hành và quản lý văn bản theo quy định; được ký văn bản thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
3. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Giúp UBND thành phố tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường thực hiện chương trình đó;
4. Giúp Thường trực HĐND và UBND thành phố theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường trong việc chuẩn bị các báo cáo, đề án (bao gồm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các dự án kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh …..) và tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án đó để UBND thành phố xem xét quyết định;
5. Đảm bảo việc thu thập, cung cấp thông tin, xử lý thông tin được thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác Thường trực HĐND, UBND thành phố và chỉ đạo điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên cơ quan Nhà nước cấp trên theo quy định của pháp luật;
6. Thực hiện phục vụ tiếp đón các đoàn công tác trong và ngoài nước theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
7. Tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố: Lập dự toán kinh phí hoạt động hằng năm; tổ chức thực hiện dự toán; quản lý kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND thành phố.
8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chuẩn ngạch công chức trong các bộ phận thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.
9. Thực hiện chế độ chính sách tiến lương và các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.
10. Phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố:
a) Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố;
b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố; định kỳ rà soát, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành;
c) Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố.
11. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật đảm bảo cho hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố.
12. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố.
III. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố gồm Lãnh đạo Văn phòng, các công chức chuyên môn và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố gồm có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.
2. Biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao.
Căn cứ số lượng biên chế công chức được giao, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm bố trí, sử dụng công chức và người lao động phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức theo quy định hiện hành của pháp luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.