BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025


 Đồng chí      
TẠ ĐỨC TUYÊN
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 
 Bí thư Thành ủy Tuyên Quang  

 

Đồng chí      
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,  

Chủ tịch HĐND Thành phố

         

Đồng chí

TRẦN VIẾT CƯƠNG

Phó Bí thư Thành ủy

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

 

Đồng chí

PHẠM NGỌC HẢI

Uỷ viên BTV Thành uỷ 

Trưởng Ban dân vận Thành uỷ, 

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố

 

Đồng chí

ĐINH THỊ THU HÀ
Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

 

 

 

 

Đồng chí Thượng tá

NGUYỄN VĂN MẬU

Ủy viên BTV Thành ủy

Trưởng Công an thành phố

 

 

 

 

 

 

  

Đồng chí

NÔNG THỊ TOẢN

Uỷ viên BTV Thành uỷ 

Phó chủ tịch UBND thành phố

 

  

 

 CÁC BAN ĐẢNG THÀNH ỦY, VĂN PHÒNG THÀNH ỦY, TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ

 

 1. Ban Tuyên giáo Thành ủy
Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ, truyền thống địa phương, đơn vị.
Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành ủy.
Tổ chức, bộ máy: Có 04 người, gồm Trưởng Ban, 01 phó trưởng ban và các chuyên viên.
- Trưởng Ban: Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
- Phó Trưởng Ban: Đ/c Thân Văn Khánh.

2. Ban Tổ chức Thành ủy
Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị thành phố Tuyên Quang.
Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thành ủy.
Tổ chức, bộ máy: Có 05 người, gồm Trưởng Ban, 02 phó trưởng ban và các chuyên viên.
- Trưởng Ban: Đ/c Trần Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
- Phó Trưởng Ban: + Đ/c Vũ Đình Thuận
                               + Đ/c Đàm Thị Tuyết Mai.

3. Ban Dân vận Thành uỷ
Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Thành ủy.
Tổ chức, bộ máy: Có 03 người, gồm Trưởng Ban, 01 phó trưởng ban, 01 chuyên viên.
- Trưởng Ban: Phạm Ngọc Hải-  Uỷ viên BTV Thành uỷ .
- Phó Trưởng Ban: Đ/c Vương Thị Kim Tuyến - Thành ủy viên.

                                                                                              4. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
Là cơ quan tham mưu giúp Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ thành phố theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao.
Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Thành ủy.
Tổ chức, bộ máy: Có 05 người, gồm Chủ nhiệm, 02 phó chủ nhiệm, 02 ủy viên.
- Chủ nhiệm: Đ/c Lê Công Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
- Phó Chủ nhiệm:  Đ/c Lục Phạm Tuyên 

5. Văn phòng Thành ủy
Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành ủy và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.
Tổ chức, bộ máy: Có 12 người, gồm Chánh Văn phòng, phó chánh văn phòng, chuyên viên và các nhân viên.
- Chánh Văn phòng: Đ/cNguyễn Thế Anh - Thành ủy viên.
- Phó Chánh Văn phòng: + Đ/c NguyễnTrung Dũng
                                       

6. Trung tâm Chính trị thành phố
Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy; có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thành phố (không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh); tuyên truyền, bồi dưỡng lịch sử Đảng.
Tổ chức, bộ máy: Có 04 người, gồm Giám đốc (do Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm nhiệm), 01 Phó Giám đốc, giảng viên chuyên trách và nhân viên kế toán - hành chính.
- Giám đốc: Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.
- Phó Giám đốc: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn.

 

 MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

 I. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang

1- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Qua các giai đoạn lịch sử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang đã tổ chức 19 kỳ đại hội; đến năm 2021, thành phố Tuyên Quang có 15 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường với 214 ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. 

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024, được tổ chức ngày 05 và 06/6/2019 với 137 đại biểu chính thức. Đại hội xác định mục tiêu: Tiếp tục phát huy tốt vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận cấp thành phố và cấp cơ sở, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp đã đề ra. Đại hội đã hiệp thương cử 55 Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2019- 2024. 

2- Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác mặt trận; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác mặt trận theo quy định của Luật Mặt trận và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hướng dẫn, quản lý, theo dõi hoạt động, công tác Mặt trận từ thành phố tới các xã, phường theo phân cấp quản lý. Tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang có 04 người, gồm Chủ tịch (do Trưởng Ban Dân vận Thành ủy kiêm nhiệm), 02 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên Thường trực:

- Chủ tịch: Phạm Ngọc Hải- Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ- Uỷ viên BTV Thành uỷ

- Phó Chủ tịch: Bà Trần Thị Hải Yến - Thành ủy viên.

- Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm): Ông Vũ Văn Thiệu – Thành ủy viên,  Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

- Ủy viên Thường trực: Bà Nguyễn Thị Minh Hiến.

II- Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang

1- Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang được tổ chức gồm Liên đoàn Lao động thành phố và các công đoàn cơ sở. Qua các giai đoạn lịch sử, Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang trải qua 9 kỳ Đại hội; đến năm 2021, có 140 Công đoàn cơ sở với gần 5.300 đoàn viên. 

Đại hội Công đoàn thành phố Tuyên Quang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, được tổ chức ngày 22,23/3/2018 với 180 đại biểu chính thức. Đại hội xác định mục tiêu: Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; lấy nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động, song song với việc nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật, trách nhiệm xã hội của người lao động; phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; phát huy dân chủ đi đôi với thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương; đề cao ý thức phục vụ của tổ chức Công đoàn với đoàn viên; phát huy tốt tiến bộ của khoa học công nghệ trong hoạt động công đoàn. Góp phần xây dựng thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa IX gồm 27 đồng chí; Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa IX đã bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Ủy ban kiểm tra gồm 05 đồng chí. 

2- Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác công đoàn trên địa bàn thành phố và các nhiệm vụ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang có 03 người, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và chuyên viên.

- Chủ tịch: Bà Trần Thị Hải Yến - Thành uỷ viên

- Phó Chủ tịch: Ông Phạm Văn Sơn 

III- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang

1- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang được tổ chức gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, các cơ sở Đoàn. Qua các giai đoạn lịch sử, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang trải qua 22 kỳ Đại hội; đến năm 2021, có 28 cơ sở Đoàn trực thuộc với tổng số hơn 5.800 đoàn viên, thanh niên; có 35 liên đội trực thuộc Hội đồng Đội thành phố với tổng số trên 21.000 đội viên, nhi đồng. 

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017-2022, được tổ chức ngày 12/7/2017 với 147 đại biểu chính thức. Đại hội xác định mục tiêu: Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang hoạt động hiệu quả, hấp dẫn, thu hút được đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Xây dựng thế hệ thanh niên thành phố Tuyên Quang có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, trí thức, tuân thủ pháp luật; trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có sức khỏe, ước mơ và hoài bão. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang khóa XXII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 19 đồng chí, Ban Chấp hành đã bầu 06 đồng chí vào Ban Thường vụ.

2- Cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố có chức năng tham mưu, giúp việc cho ban chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố; tổ chức vận động thanh, thiếu niên tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên thành phố ngày càng vững mạnh; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đoàn theo quy định của Luật Thanh niên và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 Cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Tuyên Quang có 4 người, gồm Bí thư, Phó Bí thư và các chuyên viên. 

- Bí thư Thành Đoàn:  Phạm Thị Bích Hường - Thành ủy viên.

- Phó Bí thư Thành Đoàn: Vũ Tuân.

IV- Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang

1- Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang được tổ chức gồm Hội Nông dân thành phố; Hội Nông dân xã, phường; các chi hội nông dân thôn, xóm, tổ dân phố. Qua các giai đoạn lịch sử, Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang trải qua 11 kỳ Đại hội; đến năm 2021, có 15 tổ chức cơ sở Hội, 159 chi hội với trên 11.00 hội viên. 

Đại hội Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023, được tổ chức ngày 23, 24/5/2018 với 152 đại biểu chính thức. Đại hội xác định mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là trung tâm và nòng cốt trong phong trào “xây dựng nông thôn mới”, tham gia xây dựng đô thị văn minh; vận động hội viên nông dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, có phong cách làm việc tốt, hiệu quả. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 21 đồng chí, Ban Chấp hành đã bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ..

2- Cơ quan Hội Nông dân thành phố có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Cơ quan Hội Nông dân thành phố Tuyên Quang có 02 người, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch. 

- Chủ tịch: Ông Vũ Văn Thiệu – Thành ủy viên.

- Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Minh Trường.

V- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tuyên Quang

1- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tuyên Quang được tổ chức gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường, Hội phụ nữ Công an, Hội phụ nữ Ban chỉ huy quân sự thành phố; các chi hội thôn, xóm, tổ dân phố. Qua các giai đoạn lịch sử, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tuyên Quang trải qua 20 kỳ Đại hội; đến năm 2021, có 17 tổ chức cơ sở Hội, 214 chi hội với gần 19.800 hội viên. 

Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức ngày 07/7/2021 với 159 đại biểu chính thức. Đại hội xác định mục tiêu: Đoàn kết, phát huy truyền thống, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", góp phần xây dựng thành phố Tuyên Quang phát triển bền vững và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 23 đồng chí, Ban Chấp hành đã bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ.

2- Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tuyên Quang có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức hội, công tác hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội theo quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ  Việt Nam.

 Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tuyên Quang có 03 người, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chuyên viên. 

- Chủ tịch: Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Thành ủy viên.

- Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến.

VI- Hội Cựu chiến binh thành phố Tuyên Quang

1- Hội Cựu chiến binh thành phố Tuyên Quang được tổ chức gồm Hội Cựu chiến binh thành phố; Hội Cựu chiến binh các xã, phường, cơ quan; các chi hội thôn, xóm, tổ dân phố. Qua các giai đoạn lịch sử, Hội Cựu chiến binh thành phố Tuyên Quang trải qua 6 kỳ Đại hội; đến năm 2021, có 18 tổ chức cơ sở hội, 219 chi hội với gần 8.200 hội viên. 

Đại hội Hội Cựu chiến binh thành phố Tuyên Quang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, được tổ chức 18/5/2017 với 130 đại biểu chính thức. Đại hội xác định mục tiêu: 100% hội viên kiên định về tư tưởng chính trị, 80% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi năm xóa 30% hộ nghèo, đến năm 2020 xóa hết hộ nghèo, phấn đấu mỗi năm có thêm 7 mô hình kinh tế hiệu quả do Cựu chiến binh làm chủ; tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức hội trong sạch vững mạnh gắn với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đặc biệt là gương mẫu, nêu cao tinh thần, trách nhiệm góp phần xây dựng nông thôn mới và xây dựng thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 17 đồng chí, Ban Chấp hành đã bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu Ban kiểm tra gồm 03 đồng chí. 

2- Cơ quan Hội Cựu chiến binh thành phố Tuyên Quang có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, mà trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức hội, công tác hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về công tác hội theo Pháp lệnh Cựu chiến binh và Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Cơ quan Hội Cựu chiến binh thành phố Tuyên Quang có 03 người, gồm Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch. 

- Chủ tịch: Ông : Trần Doãn Tùng.

- Phó Chủ tịch:  Ông Nguyễn Văn Minh.