LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, NHIỆM KỲ 2021 -2026

Đồng chí      
TÔ HOÀNG LINH
Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP

 

 

     

 Đồng chí 

NGUYỄN XUÂN NHO 

Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND thành phố

 Đồng chí 

NÔNG THỊ TOẢN

Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND thành phố