LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, NHIỆM KỲ 2021 -2026

Đồng chí      
TÔ HOÀNG LINH
Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP

 

 

 

                  

 Đồng chí 

NÔNG THỊ TOẢN

Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND thành phố

Đồng chí : Đỗ Đình Đạt, Thành uỷ viên- Phó Chủ tịch UBND Thành phố

 

Đồng chí

ĐỖ ĐÌNH ĐẠT

Thành uỷ viên, Phó chủ tịch UBND thành phố