• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

Thành phố Tuyên Quang giảm nghèo bền vững

Với mục tiêu hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo, tạo cơ hội cho người dân phát triển sản xuất, thành phố Tuyên Quang đã ưu tiên lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, xã hội hóa và lồng ghép nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững…Việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, dịch vụ; xây dựng các mô hình sản xuất tạo thu nhập cũng đã được tập trung thực hiện có hiệu quả. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đã có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ. Qua đó, đã kịp thời giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm ổn định cuộc sống, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Kết quả sau 2 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, thành phố đã giảm được 173 hộ nghèo và 164 hộ cận nghèo.