• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên Quang: Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính

Ngày 18/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký ban hành Văn bản số 5188/UBND-NC về việc thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị tại mục kính gửi theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức quán triệt Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để nâng cao nhận thức, tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 về chấn chính, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của bộ, cơ quan, địa phương và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1628/UBND-NC ngày 21/4/2023.

- Chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền theo Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 và quy định hiện hành bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Kịp thời rà soát, quyết định hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền thay thế, điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

- Tiếp tục rà soát, khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền theo sát tình hình thực tế; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

- Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án,…, không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

- Tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

- Đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2023-2025; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch đã đề ra.

- Quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

- Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh tại địa chỉ dichvucong.gov.vn, thamvanquydinhkinhdoanh.gov.vn; trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, nhất là ở cơ sở; chủ động, 3 tích cực tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của người dân, doanh nghiệp; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo tại Văn bản này; rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Trung ương; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền, trong đó: Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chí, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể, đánh giá lượng hóa được; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá làm căn cứ trong bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; tổng hợp, báo cáo hoặc tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo quy định.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ, văn bản quá hạn, nợ đọng. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Ban Biên tập


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Website liên kết
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT Thành phố mà bạn quan tâm nhất?
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 40
Hôm qua : 273